Terms and Conditions

General terms and conditions of the website Faktury Web

Podmínky používání internetové stránky www.fakturyweb.cz

(dále jen "Podmínky")

Článek 1

Úvodní ustanovení

1.1 Podmínky upravují práva a povinnosti osob užívajících internetovou stránku www.fakturyweb.cz (dále jen "Stránka").
1.2 Provozovatelem Stránky je společnost ISSET, s.r.o., Bratislava, IČO: 47544813, zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 94603/B (dále jen "Provozovatel").
1.3 Požíváním Stránky (vstup na Stránku, prohlížení jejího obsahu, načítání, stahování a vkládání dat na/ze Stránky, atd.) uživatel bez výhrad souhlasí se zněním Podmínek a zavazuje se je dodržovat.
1.4 V případě, že uživatel z jakéhokoli důvodu nemůže a/nebo nechce dodržovat ustanovení Podmínek je povinen stránku nepoužívat, resp. ihned používání Stránky ukončit. Odpovědnost za případné porušení Podmínek tím není dotčena.
1.5 Provozovatel tímto poskytuje uživateli právo na používání Stránky. Provozovatel je na základě vlastního uvážení oprávněn jednostranně rozhodnout o tom, že:
a) rozsah používání Stránky určitým uživatelům bude omezen;
b) používání Stránky bude určitému uživateli zakázáno (to znamená zablokovaný přístup ke kontu nebo zablokovaný přístup k celé Stránce);
c) používání Stránky nebo její části bude podmíněno zaplacením určitého poplatku. (viz Článek 6)

Článek 2

Autorská práva a duševní vlastnictví

2.1 Obsah Stránky je výsledkem tvůrčí duševní činnosti jejího autora a podléhá ochraně podle aplikovatelných právních předpisů.
2.2 Osobou oprávněnou k využívání majetkových práv týkajících se děl nacházejících se na Stránce je Provozovatel.
2.3 Stránka, ani žádná z jejích částí nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele kopírována, ani jinak používána způsobem, který je v rozporu s Podmínkami a aplikovatelnými právními předpisy.
2.4 V případě, že uživatel uloží na Stránku jakékoli informace/data, ať už ve formě zdrojových kódů, textů, obrazů, videí, zvukově-obrazových záznamů, nebo v jiné formě, kterých je autorem, poskytuje Provozovateli neodvolatelný, bezvýhradný a bezúplatný souhlas k použití a používání těchto dat pro reklamní, marketingové, informační, výrobní, komerční a jiné obdobné potřeby Provozovatele. Provozovatel je oprávněn předmětná data používat, upravovat, dále poskytnout třetí osobě, použít při tvorbě výrobků/služeb.

Článek 3

Povinnosti uživatele

3.1 Každý uživatel Stránky je povinen užívat Stránku pouze způsobem a za podmínek stanovených v Podmínkách.
3.2 Užíváním Stránky uživatel prohlašuje a potvrzuje, že :
a) je osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu; nebo
b) pokud není osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, nebude prostřednictvím Stránky bez zákonného zástupce provádět úkony, které způsobují vznik, změnu nebo zánik právních vztahů.
3.3 Uživatel nesmí:
a) zasahovat do systémů a hardwarového vybavení tvořícího Stránku;
b) zasahovat do softwarového vybavení tvořícího Stránku jiným způsobem než je povoleno v Podmínkách;
c) umisťovat na Stránku jakékoli údaje/data:
i. jejichž obsah může ohrožovat a/nebo poškozovat autorská a jiná obdobná práva;
ii. jejichž obsah může ohrožovat a/nebo poškozovat obchodní tajemství, resp. skutečnosti utajované podle zvláštních právních předpisů;
iii. které jsou zdrojem počítačových virů, trojských koní, adware, malware, spyware, phishingu, pharmingu a jiných znakových a číselných řetězců, jejichž účelem je monitorování aktivity třetích osob, neoprávněné získání údajů týkajících se třetích osob nebo neautorizovaný zásah do softwarového vybavení informačních technologií třetích osob nebo softwarového vybavení tvořícího Stránku;
iv. obsahující obchodní nabídky a/nebo reklamu produktů/služeb ve formě nevyžádané elektronické pošty (spam);
v. jejichž obsah může ohrožovat a/nebo poškozovat právními předpisy chráněné zájmy třetích osob, zejména data, jejichž obsahem mohou být tyto zájmy poškozeny/ohroženy z důvodu sexuální, rasové, etnické, národnostní, náboženské, politické a jiné diskriminace;
vi. jejichž obsahem je zobrazení jednání/skutečností znevažujících lidskou důstojnost, zobrazujících utrpení a jiné formy nelidského zacházení;
d) umisťovat na Stránku jakékoli údaje/data obsahující obchodní nabídky a/nebo reklamu produktů/služeb, kromě případu, kdy se jedná o Stránku, která je výslovně určena pro reklamní a inzertní účely;
e) na diskusních a inzertních fórech Stránky (pokud existují) vystupovat způsobem, který je demonstrativně uveden v odst. 3.3 písm. c) Podmínek.
3.4 Uživatel je oprávněn vytvářet hypertextová propojení (link) obsahující odkazy na Stránku. Uživatel je povinen zajistit, aby stránka na které se nachází link na Stránku:
a) neobsahovala informace/data, která urážejí a/nebo znevažují Provozovatele a/nebo jeho výrobky nebo služby;
b) neobsahovala žádné negativní reference na Provozovatele a/nebo jeho výrobky nebo služby;
c) neobsahovala loga, označení a jiné prvky, jejichž majetková práva chráněná podle autorského práva patří Provozovateli, pokud jejich umístění na stránce s hypertextovým odkazem na Stránku Provozovatel předem písemně neschválil;
d) neobsahovala informace/data uvedené v odst. 3.3 písm. c) Podmínek.
3.5 V prípade, že sa na Stránke nachádza software určený na stiahnutie a následné používanie používateľom, je používateľ povinný používať predmetný software spôsobom určeným zmluvou o poskytnutí licencie koncovému používateľovi (End User Licence Agreement).
3.6 V případě, že se na Stránce nachází software určený ke stažení a následnému užívání uživatelům, je uživatel povinen užívat předmětný software způsobem stanoveným smlouvou o poskytnutí licence koncovému uživateli (End User Licence Agreement).

Článek 4

Ochrana osobních údajů

Provozovatel tímto na základě čl. 12 a 13 obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen "Nařízení") poskytuje dotčené osobě informace o zpracování osobních údajů (dále jen "Údaje"):
4.1 Účel. Provozovatel zpracovává Vaše údaje na následující účely:
 
Účely zpracování údajů Podmínka Kategorie údajů
plnění povinností - správce daně zákonná běžné
plnění povinností - státní orgány, orgány místní samosprávy zákonná běžné
smluvní agenda zákonná běžné
informování dotčené osoby o zboží a službách poskytovaných provozovatelem (dále jen "marketing") není běžné
4.2 Právní základ zpracování. Provozovatel zpracovává údaje na základě:
 
a) zákona (čl. 6 odst. 1, písm. c) Nařízení), zejména Zákon o ochraně osobních údajů, Nařízení, Zákon o obchodním rejstříku, Zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, předpisy preventivního a pracovního lékařství , posouzení pracovní způsobilosti zaměstnance, předpisy na úseku BOZP, předpisy na úseku sociální péče, zdravotní péče nebo léčby daňové předpisy;
b) zákona - uzavření smlouvy (příprava na uzavření smlouvy) dotčenou osobou (čl. 6 odst. 1, písm. b) Nařízení)
c) oprávněného zájmu provozovatele (čl. 6 odst. 1, písm. f) Nařízení), a to:
 
i) i. informace o zboží a službách poskytovaných provozovatelem (marketing)
4.3 Příjemci / kategorie příjemců. Provozovatel poskytuje údaje následujícím subjektům:
 
a) orgány státní správy, orgány územní samosprávy;
b) justiční orgány;
c) zástupci, resp. mandatáři provozovatele (např. účetní, auditor, právník, atd.);
d) zástupci, resp. mandatáři smluvní strany, kteří disponují platným mandátem na zastupování strany.
4.4 Přenos dat do třetích zemí. Provozovatel nepředpokládá přenos dat do zemí mimo území EU, resp. zemí OECD.
4. 5 Doba uchovávání údajů. Provozovatel uchovává údaje do okamžiku (podle toho, která skutečnost nastane později):
 
plnění povinností - správce daně podle zákona, nejméně 10 let
plnění povinností - státní orgány, orgány územní samosprávy podle zákona, nejméně 10 let
zmluvná agenda počas trvania zmluvy, nie však kratšie ako uplynie lehota na uplatnenie zodpovednostných nárokov (3 roky, resp. 4 roky)
smluvní agenda zákonná
marketing do skončení reklamní kampaně, ne však kratší než vyplyne z aplikovatelných předpisů
4.6 Právo požadovat přístup k údajům. Máte právo požadovat od provozovatele, aby Vám oznámil zda a jaké údaje o Vás zpracovává.
4.7 Právo požadovat opravu a doplnění údajů. Také máte právo od provozovatele požadovat, aby Vaše údaje, kterými disponuje opravil. S ohledem na účel zpracování máte také právo na doplnění údajů.
4.8 Právo na vymazání údajů, právo na omezení zpracovávání údajů. Máte právo požadovat od provozovatele, aby Vaše údaje vymazal. Také máte právo žádat provozovatele, aby (v případě existence zákonných předpokladů) omezil zpracování údajů. Žádné z těchto práv není nadřazené nad zákonnou povinností provozovatele zpracovávat Vaše údaje v rozsahu a za účelem stanoveném platnými právními předpisy.
4.9 Právo na přenositelnost údajů. Máte právo požádat provozovatele aby údaje, které o Vás zpracovává poskytl dalšímu provozovateli (resp. jinému provozovateli se stejnou měrou zákonné povinnosti ochrany důvěrných klientských informací) ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
4.10 Právo podat stížnost. Vůči postupu provozovatele na úseku ochrany údajů máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, Tel. +421 2 323 132 14.
4.11 Profilování, existence automatizovaného rozhodování. Při zpracovávání údajů provozovatelem nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování dat.
4.12 V případě uzavření smluvního vztahu mezi Vámi a Provozovatelem je poskytnutí údajů podmínkou pro řádný vznik smluvního vztahu a uplatňování nároků souvisejících se smlouvou.
4.13 Kromě případů přímého marketingu, je poskytnutí údajů podmínkou pro řádné poskytnutí služby pro Vás. Pokud to povaha služby připouští, v případě odmítnutí poskytnutí údajů Vám bude služba poskytnuta v omezeném rozsahu, tj v rozsahu bez údajů.
4.14 Provozovatel neposkytuje Vaše údaje třetím osobám kromě případu, kdy je to v tomto dokumentu výslovně uvedeno, případu kdy mu taková povinnost vyplývá z platných právních předpisů, resp. kdy je na poskytnutí údajů vyzván příslušnými státními orgány.
Zvláštní poučení o právu namítat
4.15 Právo namítat. Pokud Provozovatel zpracovává Vaše údaje za účelem ochrany svých oprávněných zájmů, máte právo vůči takovému zpracovávaných kdykoliv namítat a Provozovatel od okamžiku vznesení námitky nesmí Vaše údaje pro tento účel zpracovávat. Právo namítat máte vždy když Provozovatel zpracovává Vaše údaje za účelem přímého marketingu. Provozovatel není povinen přestat Vaše údaje pro tento účel zpracovávát pokud prokáže nezbytné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Článek 5

Odpovědnost

5.1 Každý uživatel, který jakýmkoli způsobem používá Stránku v plné míře odpovídá za případné porušení svých povinností. V případě, že uživatel při používání Stránky jedná jménem právnické osoby, ať už jako statutární orgán, zástupce, zaměstnanec, nebo na základě smluvního (zpravidla mandátního) nebo jiného obdobného vztahu za případné porušení povinností při užívání Stránky odpovídá také právnická osoba, jménem jejíž výše uvedený uživatel jedná.
5.2 Informace/data uvedené na Stránce jsou připraveny za účelem zvýšení kvality výrobků a služeb Provozovatele, příp. třetích osob a zvýšení komfortu uživatele.
5.3 Přestože Provozovatel vynakládá maximální možné úsilí k zajištění aktuálnosti a kvality údajů nacházejících se na Stránce, není možné zajistit, že údaje na Stránce jsou aktuální a úplné. Provozovatel neodpovídá za žádné škody způsobené neúplností, neaktuálností, a případnou nekvalitou informací/dat uvedených na Stránce. Informace zveřejněné na Stránce nelze v žádném případě považovat za radu, poradenství nebo konzultaci právní, ekonomické, investiční, zdravotní, technické ani jiné odborné povahy a Provozovatel neodpovídá za žádné případné škody způsobené nesprávností, nevhodností nebo neaktuálností zveřejněné informace. Pro získání kvalifikovaného poradenství v dané oblasti je uživatel povinen kontaktovat příslušného odborníka.
5.4 Přestože Provozovatel se snaží poskytnout ke stahování software a materiály, které podle jeho nejlepšího vědomí neobsahují žádné škodlivé/destruktivní mechanismy, Provozovatel neručí za bezpečnost programů a materiálů nacházejících se na Stránce pro účely stažení a užívání uživateli. Každý uživatel je povinen software stažený ze Stránky na vlastní odpovědnost prověřit, zda neobsahuje škodlivé mechanismy demonstrativně uvedené v odst. 3.3 písm. c), bod. iii. Podmínek.
5.5 Provozovatel dále neodpovídá za žádné škody způsobené:
a) ztrátou, poškozením, vymazáním nebo jakýmkoli znehodnocením dat uživatele nacházejících se na Stránce, nebo na jakémkoli datovém nosiči/médiu uživatele
b) protiprávní činností třetích osob;
c) okolnostmi majícími charakter vyšší moci;
d) případnou nefunkčností nebo nedostupností Stránky.
5.6 Výše jakéhokoli odpovědnostního nároku, která může uživateli vůči Provozovateli vzniknout je limitována výší poplatků zaplacených uživatelem Provozovateli v období jednoho (1) kalendářního měsíce předchozího kalendářnímu měsíci, ve kterém škoda vznikla.
5.7 Provozovatel také neodpovídá za obsah:
a) příspěvků, názorů, podnětů a vyjádření uživatelů, které ten – který uživatel zveřejnil v části Stránky určené k diskusi (pokud taková část na Stránce existuje);
b) stránek na které odkazuje hypertextový odkaz nacházející se Stránce.
5.8 Uživatel odpovídá za případnou škodu, která Provozovateli vznikne v důsledku porušení jeho zákonných povinností, smluvních povinností i povinností vyplývajících z Podmínek.

Článek 6

Registrace, konto a cookies

6.1 Provozovatel je na základě vlastního uvážení oprávněn jednostranně rozhodnout o tom, že určitá část Stránky bude přístupná uživateli na základě registrace. Podmínky registrace je jednostranně oprávněn určit Provozovatel.
6.2 Při procesu registrace je uživatel povinen v rozsahu požadovaném Provozovatelem uvést úplné a pravdivé údaje a tyto bez zbytečného odkladu v případě změny aktualizovat.
6.3 Uživatel je povinen provést všechny úkony potřebné k ochraně jeho identifikačních údajů používaných za účelem vstupu do části Stránky podmíněné registrací. Za jakékoli zneužití těchto údajů, resp. používání části Stránky podmíněné registrací neoprávněnými osobami odpovídá výlučně uživatel.
6.4 V případě, že registrovaný uživatel využívá Stránku delší dobu než jeden kalendářní rok, je Provozovatel oprávněn zaslat uživateli nabídku o úplatném užívání Stránky na jeho emailovou adresu. V případě, že uživatel neakceptuje nebo neuhradí nabídku na odplatné užívání Stránky, užívání Stránky mu bude omezeno nebo zcela zablokováno.
6.5 V návrhu o úplatném užívání Stránky (dále jen "Nabídka") Provozovatel uvede zejména:
a) druh poskytované služby;
b) dobu, na kterou se Nabídka vztahuje;
c) platební podmínky a výši odplaty za užívání Stránky.
6.6 Návrhem podle ods. 6.5 Podmínek je Provozovatel vázán po dobu dvou (2) týdnů od jeho odeslání uživateli.
6.7 K uzavření Nabídky dochází okamžikem potvrzení závazné objednávky na Stránce a úhrady příslušné částky dle ods. 6.5 Podmínek Provozovateli. Uzavřením Nabídky se Podmínky stávají nedílnou součástí smlouvy mezi Provozovatelem a uživatelem. Podmínky, které jsou součástí smlouvy lze měnit pouze na základě písemného souhlasu obou smluvních stran.
6.8 Uživatel se zavazuje potvrzením objednávky na Stránce vůči Provozovateli, že splní své peněžní závazky vůči Provozovateli, které v objednávce potvrdil.
6.9 V případě, že se uživatel dostane do prodlení splněním svých peněžních závazků vůči Provozovateli nebo poruší některou z povinností uvedenou v ods. 3.3 Podmínek, je Provozovatel oprávněn:
a) omezit, resp. znemožnit uživateli užívání Stránky;
b) od objednávky a smluvních vztahů odstoupit;
6.10 Platební podmínky a výši úplaty za používání Stránky je možné vyžádat i vyplněním kontaktního formuláře na Stránce.
6.11 V případě, že registrovaný účet (konto) je nečinný více než 365 dní (to znamená, že se uživatel do systému nepřihlásí), může být tento účet odstraněn ze systému. Pro uživatele tak zaniká platnost Podmínek, které mu používáním Stránky vyplývají.
6.12 Provozovatel může pověřit třetí stranu provozováním (nebo povolit třetí straně provozování) odplatných služeb na Stránce.
6.13 Cookies jsou malé textové soubory, které Provozovatel ukládá na zařízení uživatele za účelem zabezpečení řádného provozu Stránky. Cookies umožňují Provozovateli zapamatovat nastavení a stav Stránky, aby se při nejbližší návštěvě uživatele Stránka zobrazila v nezměněné nebo personalizované podobě. Cookies mohou sloužit také ke sběru statistických údajů o návštěvách uživatele.
6.14 Pokud uživatel nesouhlasí s tím, aby v souvislosti s provozem Stránky docházelo k ukládání cookies na jeho zařízení, je povinen na svém prohlížeči upravit způsob používání cookies Stránkou, případně používání cookies Stránkou zcela zakázat. Omezení resp. zákaz používání cookies Stránkou může mít vliv na funkčnost Stránky jako celku, resp. některých jejích částí.
6.15 Maximální doba, pokud budou uloženy soubory cookies (doba exspirace souborů) na zařízení uživatele, je 90 dní.
6.16 Stránka může používat služby třetích stran, které využívají cookies. Provozovatel ke souborům cookies třetích stran nemá přístup.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

7.1 Podmínky jsou připraveny dle slovenského práva. Výklad práv a povinností vyplývajících z Podmínek a/nebo ze zákona se uskuteční podle práva Slovenské republiky. Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Oznámenie MZV ČSFR č. 160/1991 Zb.) se nepoužijí.
7.2 Provozovatel a uživatel se dohodli, že smluvní vztah vzniklý mezi nimi se řídí podle zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ve znění pozdějších předpisů. Smluvní vztah vzniklý mezi Provozovatelem a uživatelem se přiměřeně řídí podle §566 a násl Obchodního zákoníku, přičemž Provozovatel má postavení mandatáře a uživatel má postavení mandanta.
7.3 Pro účely prokázání komunikace Provozovatele a uživatele se za závaznou považuje komunikace prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (email), přičemž použití zaručeného elektronického podpisu se nevyžaduje. Provozovatel a uživatel jsou také oprávněni komunikovat písemnou formou, a to zasláním doporučené zásilky na adresu, kterou adresát řádně oznámil odesílateli.
7.4 Uživatel je při používání Stránky povinen dodržovat právní předpisy Slovenské republiky. V případě, že uživatel nemá bydliště na území Slovenské republiky a/nebo právnická osoba v jejímž jménu nebo na jejíž účet jedná má sídlo mimo území Slovenské republiky je uživatel při používání Stránky povinen dodržovat také právní předpisy země, ve které má uživatel bydliště, jakož i právní předpisy země, ve které má sídlo právnická osoba, v jejímž jménu nebo na které účet uživatel jedná.
7.5 Projednání jakéhokoli sporu souvisejícího s užíváním Stránky patří do pravomoci slovenských soudů. Při rozhodování sporu budou soudy postupovat podle slovenských procesních předpisů.
7.6 V případě, že se kterékoli ustanovení Podmínek ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Podmínek. Neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení Podmínek se automaticky nahradí takovým ustanovením slovenského právního řádu, které z hospodářsko – ekonomického pohledu nejblíže vystihuje podstatu neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení Podmínek. Žádný nárok uživatele vůči Provozovateli nemůže být postoupen na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.
7.7 Pokud není v Podmínkách výslovně uvedeno jinak, Provozovatel je kdykoli oprávněn na základě vlastního uvážení změnit znění Podmínek. Změna Podmínek je účinná ode dne jejich zveřejnění na Stránce.
 
poslední aktualizace: 29. 3. 2022
 
Provozovatel ,
Mgr. Jozef Vacval,
jednatel ISSET, s.r.o.