Faktura

Faktura

Vytvořte fakturu vyplněním těchto polí. Pro zjednodušení vyplnění se registrujte zdarma.

Faktura je dokument využíván v účetnictví. Jde o účetní nebo daňový doklad, který vystavuje prodejce zákazníkovi za prodej zboží nebo služeb. Faktura může být vystavena v papírové nebo v elektronické podobě. Vyplněním polí tohoto formuláře vznikne faktura online, tedy faktura v elektronické podobě (PDF soubor).

Zálohová faktura je oznámení, resp. pokyn k platbě. Zálohová faktura není daňový doklad. Po přijetí zálohy (platby) vzniká povinnost vystavit fakturu nebo daňový doklad k přijaté platbě.

Dobropis (opravný daňový doklad) je dokument, který se vztahuje na původní fakturu a mění ji. Vystavuje se při zrušení (úplném nebo částečném) nebo vrácení (úplném nebo částečném) dodávky zboží nebo služeb, případně při snížení ceny. V dobropisu je třeba uvést číslo původní faktury. Částky v dobropisu musí být záporné, tedy před částkou musí být znaménko minus.

Vrubopis (opravný daňový doklad) je dokument, který se vztahuje na původní fakturu a mění ji. Vrubopis je finanční dokument, který vystavuje dodavatel zákazníkovi, když dochází ke zvýšení částky, kterou zákazník dluží. Může být vystaven v případě dodatečných poplatků, nesprávného účtování nebo změny v množství zboží či služeb. Vrubopis zvyšuje zákazníky dluh a zvyšuje pohledávky dodavatele. Hlavní rozdíl mezi vrubopisem a dobropisem spočívá v důvodu jejich vytvoření a jakým způsobem ovlivňují účty zúčastněných stran.

Daňový doklad k přijaté platbě (záloze) je v podstatě faktura. Doklad vystavuje plátce DPH po přijetí platby (zálohy) a před dodáním zboží nebo služby. V dokladu musí být rozdělen základ daně a DPH, které se v součtu musí rovnat výši přijaté platby.

Údaje dodavatele

Údaje dodavatele jsou fakturačními údaji společnosti, která fakturu vystavuje. Je třeba uvést název osoby (fyzické nebo právnické), adresu jejího sídla nebo místo podnikání. Faktura také musí obsahovat identifikační údaje osoby pro daň. Kromě dalších údajů se zvyknou do faktury psát ještě bližší informace o společnosti/osobě jako její zápis do rejstříku, identifikační číslo, kontaktní údaje a bankovní spojení, t.j. číslo účtu, resp. IBAN.
Společnost / osoba:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
   
IČO:
DIČ:
Plátce DPH:
Info o dodavateli:
   
Telefon:
Email:
Web:
   
Číslo účtu:
Banka:
IBAN:
SWIFT:
   
Název Hodnota
 :
 :

Údaje odběratele

Údaje odběratele jsou údaji zákazníka - příjemce zboží nebo služby. Podobně, jak to při dodavateli, je třeba uvést jméno a adresu příjemce a jeho daňové identifikační číslo, pod kterým mu bylo dodáno zboží nebo služba. Faktura může obsahovat i další údaje zákazníka, jako je například dodací adresa.
Společnost / osoba:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
   
IČO:
DIČ:
   
Info o odběrateli:
   
Adresa dodání (pokud je jiná než adresa odběratele)
Společnost / osoba:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
   
Název Hodnota
 :
 :

Základní údaje

Základní údaje jsou důležitou částí faktury. A to zejména pořadové číslo faktury, datum vystavení a datum, kdy bylo zboží nebo služba dodána, případně kdy byla přijata platba. Pro snadnější identifikaci platby za vystavenou fakturu se zvyknou uvádět i údaje jako variabilní a konstatní symbol.
Číslo faktury:
Typ faktury:
Daňový doklad:
Variabilní symbol:
Konstantní symbol:
Datum vystavení:
Datum :
Datum splatnosti:
Datum přijaté platby:
Číslo objednávky:

Peňěžní údaje

Peněžní údaje jsou stejně důležitou částí, protože říkají v jaké měně je faktura vystavena, jakou formou a zda část faktury již byla uhrazena předem zálohou.
Měna faktury:
Forma platby:
Zaokrouhlení k úhradě:
Již uhrazeno (zálohami):
Celková sleva: %
Zobrazit QR kód:
Přenesená daňová povinnost: Text ve faktuře

Doplňující údaje

Doplňující údaje umožňují vložit do faktury textovou poznámku, která může být někdy důležitá nebo i povinná. V této části je možné nastavit jazyk faktury, pokud je faktura vystavena pro zahraničního klienta.
Jazyk faktury:
čeština slovenština angličtina němčina maďarština polština španělština francouzština ruština italština norština dánština
Poznámka nad položkami:
Poznámka pod položkami :
Logo společnosti: Pro registrované uživatele
Razítko společnosti: Pro registrované uživatele
Fakturu vystavil:

Položky faktury

Položky faktury jsou důležitá část, protože informují o množství, druhu a rozsahu dodané služby nebo zboží. Také informují o jednotlivých částkách bez daně a slevy. Faktura může obsahovat více položek s rozdílným popisem zboží nebo služeb.
Popis položky
Měrná jedn.
Množství
Cena za MJ bez DPH
Cena za MJ s DPH
×


%

Celkem bez slevy: 0
Celková sleva: 0 %
Celkem: 0
DPH: 0
Celkem s DPH: 0
Již uhrazeno (zálohami): 0
Zaokrouhlení: 0
K úhradě: 0