Zpracování osobních údajů

INFORMACE PRO DOTČENOU OSOBU o zpracování osobních údajů

INFORMACE PRO DOTČENOU OSOBU o zpracování osobních údajů

Název a kontaktní údaje provozovatele
Obchodní jméno: ISSET, s. r. o.
Adresa / Místo podnikání: Palárikova 3159/7, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 544 813
Zápis: OR OS Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 94603/B
Statutární orgán: Mgr. Jozef Vacval, jednatel
E-mail: Zobrazit
Web: https://www.fakturyweb.cz
Hlavní předmět podnikání / činnosti: administrativní služby, počítačové služby
Provozovatel tímto na základě čl. 12 a 13 obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen "Nařízení") poskytuje dotčené osobě informace o zpracování osobních údajů (dále jen "Údaje"):
1. Účel. Provozovatel zpracovává Vaše údaje na následující účely:
 
Účely zpracování údajů Podmínka Kategorie údajů
plnění povinností - správce daně zákonná běžné
plnění povinností - státní orgány, orgány místní samosprávy zákonná běžné
smluvní agenda zákonná běžné
informování dotčené osoby o zboží a službách poskytovaných provozovatelem (dále jen "marketing") není běžné
2. Právní základ zpracování. Provozovatel zpracovává údaje na základě:
 
a) zákona (čl. 6 odst. 1, písm. c) Nařízení), zejména Zákon o ochraně osobních údajů, Nařízení, Zákon o obchodním rejstříku, Zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, předpisy preventivního a pracovního lékařství , posouzení pracovní způsobilosti zaměstnance, předpisy na úseku BOZP, předpisy na úseku sociální péče, zdravotní péče nebo léčby daňové předpisy;
b) zákona - uzavření smlouvy (příprava na uzavření smlouvy) dotčenou osobou (čl. 6 odst. 1, písm. b) Nařízení)
c) oprávněného zájmu provozovatele (čl. 6 odst. 1, písm. f) Nařízení), a to:
 
i) i. informace o zboží a službách poskytovaných provozovatelem (marketing)
3. Příjemci / kategorie příjemců. Provozovatel poskytuje údaje následujícím subjektům:
 
a) orgány státní správy, orgány územní samosprávy;
b) justiční orgány;
c) zástupci, resp. mandatáři provozovatele (např. účetní, auditor, právník, atd.);
d) zástupci, resp. mandatáři smluvní strany, kteří disponují platným mandátem na zastupování strany.
4. Přenos dat do třetích zemí. Provozovatel nepředpokládá přenos dat do zemí mimo území EU, resp. zemí OECD.
5. Doba uchovávání údajů. Provozovatel uchovává údaje do okamžiku (podle toho, která skutečnost nastane později):
 
plnění povinností - správce daně podle zákona, nejméně 10 let
plnění povinností - státní orgány, orgány územní samosprávy podle zákona, nejméně 10 let
zmluvná agenda počas trvania zmluvy, nie však kratšie ako uplynie lehota na uplatnenie zodpovednostných nárokov (3 roky, resp. 4 roky)
smluvní agenda zákonná
marketing do skončení reklamní kampaně, ne však kratší než vyplyne z aplikovatelných předpisů
6. Právo požadovat přístup k údajům. Máte právo požadovat od provozovatele, aby Vám oznámil zda a jaké údaje o Vás zpracovává.
7. Právo požadovat opravu a doplnění údajů. Také máte právo od provozovatele požadovat, aby Vaše údaje, kterými disponuje opravil. S ohledem na účel zpracování máte také právo na doplnění údajů.
8. Právo na vymazání údajů, právo na omezení zpracovávání údajů. Máte právo požadovat od provozovatele, aby Vaše údaje vymazal. Také máte právo žádat provozovatele, aby (v případě existence zákonných předpokladů) omezil zpracování údajů. Žádné z těchto práv není nadřazené nad zákonnou povinností provozovatele zpracovávat Vaše údaje v rozsahu a za účelem stanoveném platnými právními předpisy.
9. Právo na přenositelnost údajů. Máte právo požádat provozovatele aby údaje, které o Vás zpracovává poskytl dalšímu provozovateli (resp. jinému provozovateli se stejnou měrou zákonné povinnosti ochrany důvěrných klientských informací) ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
10. Právo podat stížnost. Vůči postupu provozovatele na úseku ochrany údajů máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, Tel. +421 2 323 132 14.
11. Profilování, existence automatizovaného rozhodování. Při zpracovávání údajů provozovatelem nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování dat.
12. V případě uzavření smluvního vztahu mezi Vámi a Provozovatelem je poskytnutí údajů podmínkou pro řádný vznik smluvního vztahu a uplatňování nároků souvisejících se smlouvou.
13. Kromě případů přímého marketingu, je poskytnutí údajů podmínkou pro řádné poskytnutí služby pro Vás. Pokud to povaha služby připouští, v případě odmítnutí poskytnutí údajů Vám bude služba poskytnuta v omezeném rozsahu, tj v rozsahu bez údajů.
14. Provozovatel neposkytuje Vaše údaje třetím osobám kromě případu, kdy je to v tomto dokumentu výslovně uvedeno, případu kdy mu taková povinnost vyplývá z platných právních předpisů, resp. kdy je na poskytnutí údajů vyzván příslušnými státními orgány.
Zvláštní poučení o právu namítat
15. Právo namítat. Pokud provozovatel zpracovává Vaše údaje za účelem ochrany svých oprávněných zájmů, máte právo vůči takovému zpracovávaných kdykoliv namítat a provozovatel od okamžiku vznesení námitky nesmí Vaše údaje pro tento účel zpracovávat. Právo namítat máte vždy když provozovatel zpracovává Vaše údaje za účelem přímého marketingu. Provozovatel není povinen přestat Vaše údaje pro tento účel zpracovávát pokud prokáže nezbytné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.
V Bratislavě, dne 25.05.2018
ISSET, s.r.o.