Jaké jsou povinné náležitosti faktury?

Jaké jsou povinné náležitosti faktury?

Pokud vystavujete fakturu, musíte rozlišit, zda se jedná pouze o účetní doklad nebo daňový doklad. Pokud nejste plátcem DPH a nevystavujete fakturu s DPH, jedná se pouze o účetní doklad.

Povinné náležitosti účetního dokladu – faktury definuje odstavec (1) § 11 zákonu o účetnictví. Účetní doklad musí obsahovat:

 • označení účetního dokladu
 • obsah účetního případu a jeho účastníky
 • peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
 • okamžik vyhotovení účetního dokladu
 • okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d),
 • podpisový záznam (podle § 33a odst. 4 zákonu o účetnictví) osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování

V případě, že faktura je pouze účetním dokladem, neuvádějte na faktuře označení „faktura – daňový dokad“.

Pokud vystavujete fakturu – daňový doklad, povinné náležitosti daňového dokladu definuje § 29 zákonu o DPH. Daňový doklad musí obsahovat tyto údaje:

 • označení osoby (obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo), která uskutečňuje plnění
 • daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění
 • označení osoby (obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo), pro kterou se plnění uskutečňuje
 • daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje (je-li jí přiděleno)
 • evidenční číslo daňového dokladu
 • rozsah a předmět plnění (je-li v případě přijetí úplaty znám)
 • den vystavení daňového dokladu
 • den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu
 • jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně (nemusí pokud vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat plnění ke dni přijetí úplaty)
 • základ daně
 • sazbu daně
 • výši daně

Sazbu (k) a výši dane (l) nemusí doklad obsahovat jedná-li se o plnění osvobozené od daně, nebo je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.

Dále faktura musí obsahovat:

 • odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, je-li plnění osvobozeno od daně
 • „vystaveno zákazníkem“, je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu
 • „daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno

V případě, že je faktura daňovým dokladem, uveďte na faktuře označení „faktura – daňový dokad“.

Pokud vystavujete fakturu ve Faktury webu, máte možnost vystavit "fakturu" nebo "fakturu – daňový doklad". Tuto volbu můžete ovlivnit zaškrtnutím políčka "Daňový doklad" v části Základní údaje. Toto políčko je přednastaveno zaškrtnuté, pokud je dodavatel plátcem DPH. Tím pádem vystavíte "fakturu – daňový doklad". Pokud dodavatel není plátcem DPH, políčko je přednastaveno odškrtnuté a vystavíte dokument „faktura“ (což je účtovný doklad).

Razítko není povinnou náležitostí faktury, ale zvyšuje její věrohodnost a neporušenost.