Je vytvořená faktura online věrohodná?

Je vytvořená faktura online věrohodná?

U daňového dokladu musí být od okamžiku jeho vystavení až do konce doby stanovené pro jeho uchovávání zajištěna věrohodnost jeho původu, neporušenost jeho obsahu a jeho čitelnost.

Věrohodnost původu znamená, že je zaručena totožnost osoby, která plnění uskutečňuje, nebo která daňový doklad oprávněně vystavila.
Neporušenost obsahu znamená, že obsah daňového dokladu požadovaný podle zákona o DPH nebyl změněn.
Čitelností se rozumí skutečnost, že je možné seznámit se s obsahem daňového dokladu přímo nebo prostřednictvím technického zařízení.

Zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu a jeho čitelnosti lze dosáhnout prostřednictvím kontrolních mechanismů procesů, které vytvářejí spolehlivou vazbu mezi daňovým dokladem a daným plněním.
Věrohodnost původu daňového dokladu v elektronické podobě a neporušenost jeho obsahu lze vedle kontrolních mechanismů procesů zajistit také uznávaným elektronickým podpisem, uznávanou elektronickou pečetí, nebo elektronickou výměnou informací (EDI, jestliže dohoda o této výměně stanoví použití postupů, které zaručují věrohodnost původu a neporušenost obsahu).

Pokud vytvoříte fakturu online ve Faktury webu a odešlete ji emailem svému klientovi, nemusí ji akceptovat a ani považovat za věrohodnou (například pokud by byla faktura odeslána z neznámé emailové adresy). Doporučujeme mít souhlas klienta o tom, že bude akceptovat Vaše faktury zaslané elektronicky (emailem). Pokud nevkládáte do faktury uznávaný elektronický podpis nebo pečeť, věrohodnost faktury musí být zajištěna kontrolními mechanismy. Například tak, že klient bude považovat emailovou adresu se zaslanou fakturou nebo zdroj odeslání faktury za spolehlivý a věrohodný.